Meet the TeamArthur Thomas

Faculty Advisor
apthomas@syr.edu


Ruchita Harsora

President
rharsora@syr.edu


Chakshushri

Treasurer
chaksus@syr.edu


Sanjana Dubey

Event Management
sdubey02@syr.edu


Dixitha Kasturi

Marketing
dkasturi@syr.edu


Akshay Pathak

Vice President
akpathak@syr.edu


Sahaj Khandelwal

Donor Relations
sakhande@syr.edu


Rahul Khairnar

Event Management
rkhairna@syr.edu